Het PLG-Netwerk

Opleiden in de School heeft in de afgelopen 16 jaar geleid tot een steeds intensievere en professionelere samenwerking tussen de opleiding tot leraar basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de basisscholen. Met de intensivering en formalisering hiervan in het PLG (Professionele Leergemeenschap) -Netwerk in 2016 is een krachtig samenwerkingsverband ontstaan van 53 primair onderwijs (PO)-besturen en de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De partners in het PLG-Netwerk zien zichzelf als een professionele leergemeenschap waarin van en met elkaar geleerd wordt en waarin het opleiden van christen leerkrachten voor basisonderwijs en onderwijzen - in brede zin en betekenis - centraal staan (wederzijds commitment).

Reikwijdte

Het PLG-Netwerk is intensief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van de vakmanschapslijn van de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE. De opleiding omvat naast de vakmanschapslijn ook de leiderschapslijn en de vakkennislijn. De laatste twee worden, in de voltijdopleiding, geheel door de Opleiding Leraar Basisonderwijs vormgegeven. In de deeltijdopleiding worden dezelfde leerlijnen onderscheiden, maar leren studenten meer in de praktijk. De leiderschapslijn is gericht op het mobiliseren van intrinsieke motivatie en karaktervorming als essentiële basis voor studiesucces en persoonlijk leiderschap. Deze leerlijn is een vaste basis onder het gehele programma, met aandacht voor continue reflectie op en bijsturing van de eigen ontwikkeling op basis van opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen in de andere twee opleidingslijnen. In de vakkennislijn staat het verwerven van vakkennis - en vaardigheden centraal. In deze lijn werven studenten een body of knowledge, gebaseerd op de landelijke kennisbases. Daarmee bouwen studenten de benodigde theoretische bagage en vaardigheden op om adequaat te kunnen handelen in de beroepspraktijk.

Verwacht wordt dat studenten daarbij zelf een actieve rol spelen in het verwerven van alle kennis die nodig is om een startbekwame professional te worden. Het werkend leren (via modeling/coaching on the job/trail and error, en dergelijke) binnen de vakmanschapslijn vindt plaats in de beroepspraktijk, binnen het PLG-Netwerk. Samen met basisscholen creëren we betekenisvolle stageplaatsen waar studenten werkend leren. De studenten bouwen de opgedane vakkennis en beroepsvaardigheden steeds verder uit in een leeromgeving waarin praktijk en theorie zoveel mogelijk verweven zijn. Hierbij geldt dat de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE wettelijk gezien eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleiding, inclusief het werkplekleren in de vakmanschapsleerlijn.

Beroepsbeeld

De samenwerking is gericht op het opleiden van startbekwame leraren die voldoen aan ons gezamenlijke beroepsbeeld. Dit beroepsbeeld is verwoord in de opleidingsbelofte:

‘Wij beloven ons in te zetten als opleiding om jou als aspirant-beroepsbeoefenaar te laten voldoen aan onderstaande beschrijving van een startbekwame topleraar, als jij je hier ook sterk gemotiveerd voor inzet tijdens de opleiding en er capaciteiten voor blijkt te hebben.’

De opleidingsbelofte beschrijft de CHE leraar PO in professionele en normatief-identiaire zin. Professioneel zelfleiderschap, waarin de persoonlijke christelijke levensovertuiging is verankerd, is de kern hiervan. Dit betekent onder andere dat wij na het eerste jaar, mede namens het werkveld, studenten hun propedeuse overhandigen als PLG-Netwerk. Daarbij spreken zowel studenten als opleiding (inclusief werkveld) de opleidingsbelofte naar elkaar uit. Studenten worden na dit jaar gezien als aspirant leerkracht; in het eerste jaar is samen met het werkveld vastgesteld dat de student geschikt is voor het beroep van leerkracht. Aan het einde van de opleiding krijgen studenten de gelegenheid de lerareneed/-belofte af te leggen (dit is dus niet verplicht) en zijn zij een startbekwame leerkracht. Onderstaande figuur geeft hiervan een weergave.